VEDTEKTER FOR FJELLFOTEN SYKKELKLUBB

FSKVedtatt på årsmøtet 11.02.2006 med endring vedtatt på årsmøte 12.02.2014 og 10.02.2016§ 1. StiftelseKlubbens navn er Fjellfoten sykkelklubb er Fjellfoten sykkelklubb (FSK), stiftet 21.08.2004. Fra 06.09.2005 er klubben tilsluttet NIF/AIK og NCF/ACK.Klubben hører hjemme i Nes kommune, Akershus.§ 2. Profil/målsetting/formålKlubben har som målsetting på sikt å bli en sentral aktør for et godt miljø på Fjellfoten. FSK skal være en mosjons/trimklubb som primært henvender seg til nærmiljøet, men som også ønsker velkommen medlemmer som bor andre steder enn på Fjellfoten. Sykling skal være gøy og sosialt. Her er intet press om å være med mer enn en selv har lyst og tid til.Videre er klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund (NIF).Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.§ 3. MedlemskapAlle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan etter skriftlig søknad bli tatt opp som medlem.Søkeren må opplyse om vedkommende tidligere har vært medlem av lag tilsluttet NIF. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.Ethvert medlem skal overholde NIFs, tilsluttede særforbunds samt klubbens lover og bestemmelser.Alle som skal delta i ritt forplikter seg til å bruke klubbens drakt.§ 4 ÅrsmøtetKlubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar/mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene, eller ved kunngjøring i pressen. Forslag må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Vedtakene må fattes med et flertall av de avgitte stemmer.Årsmøtet behandler:ÅrsberetningRegnskapInnkomne forslag og sakerFastsettelse av kontingentBudsjettOrganisasjonsplanEndring av vedtekterTildeling av Æresbevisninger / hedersbevisninger gjøres på årsmøte eller årsfest.ValgProtokoll fra årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene innen 2 måneder etter avholdt årsmøte.§ 5 Ekstraordinært årsmøteEkstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av medlemmene forlanger det.Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.§ 6 StyretKlubbens ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.Styret skal:Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelserForestå klubbens daglige ledelse og representere denne utadVurdere økonomiske behov innen klubben og fordele midlene til de enkelte grupper etter plan og budsjett. Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.Oppnevne etter behov komiteer, utvalg og personer for oppgaver og utarbeide instruks for disseStyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Et møte er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det føres referat fra styremøtene.§ 7 Klubbens driftPresident har ansvaret for den daglige ledelse av klubben.Visepresident fungerer som leder under dennes fravær.Sekretæren fører protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter.Kasserer sørger for at klubbens midler er trygt plassert og er ansvarlig for regnskapene.Valgkomiteen utarbeider forslag til tillitsvalgte på årsmøtet.§ 8 GrupperKlubben har 2 grupper, Trimgruppa og barnegruppa, som ledes av hver sin gruppeleder.Gruppeleder har selv ansvar for å organisere sin gruppe hensiktsmessig og rapporterer direkte til styret.§ 9 KontingentKontingenten betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.Medlemmer som skylder kontingent, mister sine rettigheter og kan strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.§ 10. Merke og draktKlubben har egen logo og farger på draktene. Drakter godkjennes av styret.§ 11. ArrangementerKlubben skal i løpet av sesongen/året arrangere et klubbmesterskap, en årsfest og avholde årsmøte.Årsmøte må avholdes innen 31.03
.§ 12. AnnetFor øvrig gjelder de generelle reglene som er omtalt i NIFs lov og basis-lov norm.§ 13. Æresbevisninger / hedersbevisningerÆresmedlem:Tildeles person som har utmerket seg ved administrativ og sportslig innsats.Klubbens Hedersbevisning:Tildeles person som har utmerket seg ved administrativ eller sportslig innsats.§ 14
VedtektsendringEndringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha blitt opplyst om i møteinnkallingen. Endring av en bestemmelse krever flertall av de avgitte stemmer.

Levert av IdrettenOnline