Årsmøteprotokoll og Kontrollutvalgets årsberetning

Postet av Erland Søgård den 9. Mar 2023

Kontrollutvalgets beretning for 2022 I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Fjellfoten sykkelklubb sin beretning. Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta regnskapsrevisjon. Vi har utført følgende handlinger: Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre/ administrasjon. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022. Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår, og vurdert behov for eventuelle avsetninger for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som ennå ikke er fakturert/mottatt. Balansen viser idrettslaget verdier for kr 320 266,45 og er kontrollert mot underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12 og består i utelukkende av innskudd i bank. Vi har vurdert at fremlagt regnskap med noter gir de opplysninger som er av betydning for å bedømme idrettslagets stilling og resultat. Regnskapet viser et underskudd på kr 104 223,04. Pr. 31.12.2022 er bokført fri egenkapital kr 303 805,45


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.