FORBUD MOT SYKLING PÅ KULTURSTI LANGS GLOMMA

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 12. Nov 2015

Forbud mot sykling på kultursti langs Glomma

by Vidar Gundersen with Ingen kommentarer

Det går stier langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss, Hammeren og sørover til grensa mot Fet. Ved Bingsfoss møter du imidlertid skilt som opplyser at sykling er forbudt.

Skilt

Men skiltet er ulovlig: Sørum kommune har ingen hjemmel for forbudet, og etter at forbudet ble klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus har Sørum kommune varslet at de vil utarbeide en forskrift og forby ferdsel med sykkel langs Glomma syd for Bingsfoss. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har vært på befaring langs kulturstien og mener det er andre løsninger på konfliktene Sørum kommune mener at finnes.

Kart over kulturstien

Natur- og kulturstien fra Bingsfoss til Hammeren i Sørum ble gjenåpnet med 23 nye informasjonsskilt 22. september 2015. Nordover henger den sammen med en tursti fra Rånåsfoss. Sandbankene langs elvebrydden byr på veldig fine flytstier:

Flytsti langs Glomma

Dette er det mange som har oppdaget, og Blaker og Sørum Historielag skriver på sine hjemmesider om hærverk på broene. Vi håper det ikke er syklister som har fjernet grindene i sin jakt etter bestetider på Strava.

Storfe på utmarksbeite

Syd for Bingsfoss har kulturstien to strekk med beitende storfe hvor grunneier ikke ønsker sykling. Vi oppfatter beitemarka i skråningene ved Glomma som utmarksbeite hvor det er et strekk på 1,2 km uten opparbeidet sti, men hvor det finnes en rekke dyretråkk som må regnes som sti i friluftslovens forstand. Det er allikevel ikke entydig hvor man bør gå, og vår oppfatning er at kulturstien er klønete anlagt mellom Bingssund gård og Rømuas utløp ved Hammeren, uten merking eller en tydelig trasé: Vi har foreslått muligheten for å tilrettelegge en sti i delet mellom beitemarka og åkeren. Dette ligger høyere i terrenget og gir bedre utsyn til kulturlandskapet, Glomma og Bingen lenser og vil gi en bedre turopplevelse.

Beitemark ved Glomma

Det er også friområder og badeplass i Barvika rett syd for Bingsfoss hvor Sørum kommune mener det er uheldig med syklende.

Fastlåst tenking

Antagelig er det disse utfordringene som gjør at grunneierne og kommunen velger enkleste løsning med å forby sykling. Sørum kommune har vært lite interessert i løsningsorientert dialog med NOTS, som har arbeidet med å løse brukerkonflikter flere steder. Istedetfor å etablere et forbud som erfaringsmessig er vanskelig å håndheve, er kulturstiene langs Glomma en flott turmulighet som bør tilrettelegges bedre av hensyn til alle brukere. Kommunens saksbehandler og brukere av stien har fortalt oss at mange er engstelige for å gå de delene av kulturstien som går over beitemark på grunn av beitende storfe. Hvis man er bekymret for at beitende storfe blir mer skremt av en syklist enn gående eller løpende i samme fart, så viser undersøkelser gjort andre steder at ville dyrs fluktlengde er den samme uansett ferdselsform.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjort det klart ovenfor Sørum kommune at forbudet mot sykling er ulovlig:

I henhold til friluftslovens § 1a regnes kulturbeite som innmark og allemannsretten (§ 2) gjelder derfor i utgangspunktet ikke her. Avtalen åpner imidlertid for ferdsel over dette beitet som i utgangspunktet ikke har hjemmel i friluftsloven. Øvrige deler av den aktuelle natur- og kulturstien er å betrakte som utmark og følgelig gjelder § 2 i friluftsloven her. Slik avtalen er utformet, innskrenker denne rettigheter allmennheten har, bl.a. til å sykle, også på utmarksdelen av denne stien. Selv om dette forbudet ikke praktiseres, må en slik regulering av ferdselen stadfestes av Fylkesmannen jfr. § 14 i friluftsloven.

Sørum kommune nekter å ta ned forbudsskiltene og har varslet igangsetting av forskriftsarbeid med saksnummer 13/03344.

Oppdatering: 5. november svarer Sørum kommune at de skal flytte forbudsskiltet til Lushammeren der beitemarka de mener er innmark begynner.

Ikke i tråd med politiske signaler

Generelt innebærer restriksjoner mot ferdsel med sykkel innstramminger i forhold til friluftsloven § 2 som ikke er i tråd med politiske signaler når det gjelder ferdsel i utmark:

  • Ved vern etter naturmangfoldsloven ble det i kgl. res. 12.12.2014 bestemt at sykling skal være tillatt dersom det ikke finnes kunnskapsbaserte naturfaglige begrunnelser for å begrense ferdsel med tråsykkel
  • Akershus fylkeskommune presenterte nylig (6.10.2015) Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 for Markarådet, der det er ønskelig å tilrettelegge for aktiv forflytning langs vassdrag.
  • NOTS kjenner kun til én lokal forskrift tilsvarende dette i Norge som legger begrensninger på bruk av sykkel, for Fløyenområdet i Bergen.

NOTS mener at Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres og har erfaring med at brukerkonflikter kan unngås ved enkle tilretteleggingstiltak.

Les vår uttalelse til Sørum kommune vedrørende oppstartsvarsel om forskriftarbeid for kultursti langs Glomma.

Høringsfristen er 11. desember 2015.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.